Vize Başvurusu Yapacak Yabancılardan Sağlık Sigortası Talep Edilmesi Gerekmektedir.

Budapeşte Büyükelçiliği 03.01.2017

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu "vize"yi; Türkiye'de en fazla doksan gün kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin olarak tanımlamıştır.

Bu kapsamda ülkemizde kısa süreli kalış amacıyla vize talep eden yabancılardan, anılan Kanunun 15. maddesinde yeralan "kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunması" hükmü gereği "vize süresince geçerli sağlık sigortası" istenmektedir.

Bu itibarla,ülkemize gelecek olan yabancılardan vize başvurularında talep edilecek sağlık sigortasınınaşağıda belirtilen asgari koşulları kapsaması gerekmektedir.

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

Saygılarımızla.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği